Jiddische Sprichwörter

Wikimedia-Liste
 • "An drei Orten erweist man sich nicht die Ehre: im Gefängnis, im Klosett und im Schwitzbad."
  • Original: .אין דרײַ ערטער גיט מען זיך קיין כּבֿוד ניט אָפּ: אין תּפֿיסה, אין בית–הכּיסא און אין מרחץ
  • Original: In dray erter git men zikh keyn koved nit op: in tfise, in beys-hakise un in merkhets‫.‬
 • "Arbeit schändet nicht."
  • Original: .אַרבעט איז קיין שאַנד
  • Original: Arbet iz keyn shand.
 • "Auch der Dummkopf auf dem Thron ist ein König."
  • Original: .‎אַפֿילו דער שוטה אויפֿן כּיסא–המלכות איז אַ מלך
  • Original: Afile der shoyte afn kise-hamalkhes iz a melekh.
 • "Brauch bricht Gesetz."
  • Original: ‎.אַ מינהג ברעכט אַ דין
  • Original: A minheg brekht a din.
 • "Ein Bisschen und ein Bisschen ergibt eine volle Schüssel."
  • Original: A bisl un a bisl vert a fule shisl.
  • Original: .אַ ביסל און אַ ביסל װערט אַ פֿולע שיסל
 • "Dein Glück, Gott, dass du so hoch wohnst, sonst würde man dir die Fenster einschlagen."
  • Original: .דײַן מזל, גאָט, וואָס דו וווינסט אַזוי הויך; אַניט וואָלט מען דיר די פֿענצטער אויסגעזעצט
  • Original: Dayn mazl, Got, vos du voynst azoy hoykh; anit volt men dir di fentster oysgezetst.
 • "Der Mensch denkt und Gott lacht."
  • Original: .דער מענטש טראַכט און גאָט לאַכט
  • Original: Der mentsh trakht un got lakht.
 • "Die Sonne scheint für alle umsonst."
  • Original: .די זון שײַנט פֿאַר איטלעכן אומזיסט
  • Original: Di zun shaynt far itlekhn umzist.
 • "Ein Buch ohne Vorwort ist wie ein Körper ohne Seele."
  • Original: .‎אַ ספֿר אָן אַ הקדמה איז ווי אַ גוף אָן אַ נשמה
  • Original: A seyfer on a hakdome iz vi a guf on a neshome.
 • "Ein Löwe fürchtet keine Fliege."
  • Original: אַ לייב האָט ניט מורא פֿאַר קיין פֿליג
  • Original: A leyb hot nit moyre far keyn flig.
 • "Eine Kuh hat eine lange Zunge und muss schweigen.
  • Original: אַ בהמה האָט אַ לאַנגע צונג און מוז שווײַגן
  • Original: A beheyme hot a lange tsung un muz shvaygn.
 • "Hätte das Pferd etwas zu sagen, würde es reden."
  • Original: װען דאָס פֿערד װאָלט געהאַט װאָס צו זאָגן, װאָלט עס גערעדט
  • Original: Ven dos ferd volt gehat vos tsu zogn, volt es geredt.
 • "Im Spiegel sieht jeder seinen besten Freund."
  • Original: .אין דעם שפּיגל זעט איטלעכער זײַן בעסטן פרײַנד
  • Original: In dem shpigl zet itlekher zayn bestn fraynd.
 • "Ist das Herz voll, gehen die Augen über."
  • Original: .אַז דאָס האַרץ איז פֿול, גייען די אויגן איבער
  • Original: Az dos harts iz ful, geyen di oygn iber.
 • "Jeder Esel hört sich gern selbst schreien."
  • Original: .יעדער אײזל האָט ליב צו הערן װי ער אַלײן הירזשעט
  • Original: Yeder eyzl hot lib tsu hern vi er aleyn hirzhet.
 • "Jeder Mensch hat sein Päckchen."
  • Original: .יעדער מענטש האָט זיך זײַן פּעקל
  • Original: Yeder mentsh hot zikh zayn pekl.
 • "Keiner sieht seinen eigenen Buckel."
  • Original: .קײנער זעט ניט זײַן אײגענעם הױקער.
  • Original: Keyner zet nit zayn eygenem hoyker.
 • "Keiner weiß wie der Schuh drückt, nur wer ihn trägt."
  • Original: .קיינער ווייס ניט וועמען דער שוך קוועטשט, נאָר דער וואָס גייט אין אים
  • Original: Keyner veys nit vemen der shukh kvetsht, nor der vos geyt in im.
 • "Menschen sind Idioten. Menschen sind keine Idioten."
  • Original: .‎דער עולם איז אַ גולם‫.‬ דער עולם איז ניט קיין גולם
  • Original: Der oylem iz a goylem. Der oylem iz nit keyn goylem.
 • "Mit Honig fängt man mehr Fliegen als mit Essig."
  • Original: .מיט האָניק קען מען כאַפּן מער פֿליגן ווי מיט עסיק
  • Original: Mit honik ken men khapn mer flign vi mit esik.
 • "Nachts sind alle Kühe schwarz."
  • Original: .בײַ נאַכט זענען אַלע קי שוואַרץ
  • Original: Bay nakht zenen ale ki shvarts.
 • "Ohne Geld gibt es keine Welt."
  • Original: אָן געלט איז קיין וועלט
  • Original: On gelt iz keyn velt.
 • "Pferden guckt man auf die Zähne; Menschen auf den Verstand."
  • Original: .בײַ פֿערד קוקט מען אויף די ציין; בײַ אַ מענטשן אויפֿן שׂכל
  • Original: Bay ferd kukt men af di tseyn; bay a mentshn afn seykhl.
 • "Schrei nicht, sonst weckst du Gott!"
  • Original: !שרײַ ניט, וועסט אויפֿוועקן גאָט
  • Original: Shray nit, vest oyfvekn got!
 • "Selbst die teuerste Uhr hat nicht mehr als sechzig Minuten."
  • Original: אַפֿילו דער רײַכסטער זײגער האָט ניט מער װי זעכציק מינוט
  • Original: Afile der raykhster tseyger hot nit mer vi zekhtsik minut.
 • "Spielen die Grillen, tanzen die Wanzen."
  • Original: שפּילן די גרילן, טאַנצן די וואַנצן
  • Original: Shpiln di griln, tantsn di vantsn.
 • "Stille Wasser sind tief."
  • Original: .שטיל וואַסער גראָבט טיף
  • Original: Shtil vaser grobt tif.
 • "Von einem Ochsen kann man nicht zwei Felle abziehen."
  • Original: ‎.‎פֿון איין אָקס ציט מען קיין צוויי פֿעלן ניט אַראָפּ
  • Original: Fun eyn oks tsit men keyn tsvey feln nit arop.
 • "Weder Schimpfen noch Lachen kann die Welt ändern."
  • Original: .ניט מיט שעלטן און ניט מיט לאַכן קען מען די וועלט איבערמאַכן
  • Original: Nit mit sheltn un nit mit lakhn ken men di velt ibermakhn.
 • "Wenn Gott einen Ungläubigen bestrafen will, gibt er ihm eine fromme Frau."
  • Original: .אַז גאָט וויל שטראָפֿן אַן אַפּיקורס גיט ער אים אַ פֿרום ווײַב
  • Original: Az got vil shtrofn an apikoyres git er im a frum vayb.
 • "Wenn man sich vom Tod freikaufen könnte, hätten die Armen ein gutes Auskommen."
  • Original: .מען זאָל זיך קענען אױסקױפֿן פֿון טױט, װאָלטן די אָרעמעלײַט שײן פּרנסה געהאַט.
  • Original: Men zol zikh kenen oyskoyfn fun toyt, voltn di oremelayt sheyn parnose gehat.
 • "Wenn ein Armer ein Huhn isst, ist entweder er krank oder das Huhn."
  • Original: .אַז אַן אָרעמאַן עסט אַ הון, איז אָדער ער קראַנק אָדער די הון.
  • Original: Az an oreman est a hun, iz oder er krank oder di hun.
 • "Wenn ein Weiser in Wut gerät, verliert er seine Weisheit."
  • Original: .‎אויב אַ חכם ווערט אין כּעס פֿאַרלירט ער זײַן חכמה
  • Original: Oyb a khokhem vert in kas, farlirt er zayn khokhme.
 • "Wenn du einen Freund los sein willst, dann bitt ihn um ein Darlehen oder gib ihm ein Darlehen."
  • Original: ‎אויב דו ווילסט פּטור ווערן פֿון אַ פֿרײַנד‫,‬ בעט בײַ אים אַ גמילות–חסד אָדער לײַ אים אַ גמילות–חסד‫.‬
  • Original: Oyb du vilst poter vern fun a fraynd, bet bay im a gmiles-khesed oder lay im a gmiles-khesed.
 • "Die Zeit ist der beste Arzt."
  • Original: .די צײַט איז דער בעסטער דאָקטער
  • Original: Di tsayt iz der bester dokter.
Bearbeiten
 
Wikipedia
Wikipedia führt einen Artikel über Jiddisch.